Ochrana súkromia

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mobilynapredaj.sk je spoločnosť OT - mobily, s.r.o., IČO: 51 046 857, DIČ: 2120595356, ktorá kladie dôraz na ochranu osobných údajov a s ňou súvisiacu ochranu súkromia jej klientov. Pri používaní ich osobných údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 15 zákona oznamujeme, že osobné údaje získavame za účelom evidencie klientov. Pri využívaní služieb spoločnosti je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

Pri fakturácií tovarov a služieb klient poskytuje spoločnosti nasledovné údaje:

Všetky uvedené údaje sú spracúvané v chránenej internej databáze, pričom nie sú prístupné žiadnym tretím stranám, osobám, či subjektom, ani nie sú nikde zverejňované. Cezhraničný prenos sa nevykonáva. Databáza je chránená pred zničením, stratou, poškodením a zneužitím osobných údajov.

V súlade s § 28 zákona má dotknutá osoba právo prostredníctvom písomnej žiadosti požadovať informácie o spracúvaní jej osobných údajov a ich zoznam, má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj ich likvidáciu, ak ďalej nespĺňajú účel, alebo ak došlo k porušeniu zákona. Po skončení účelu má prevádzkovateľ právo disponovať osobnými údajmi klientov výlučne za účelom štatistiky, prieskumu a účtovníctva.